1. โรงเรียนวิทยปัญญา จังหวัดพัทลุง

2.โรงเรียนอนุบาลสินธนา พัทลุง

3. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ  จังหวัดตรัง

4.โรงเรียนสังคมอิสลาม สะเดา จังหวัดสงขลา