โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก

คิดเลขเร็วเบรนบาลานซิ่ง ที่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก

 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย

3/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง

อำเภอเมือง จังหวัดตาก

63000 โทรศัพท์ 055 540 674